Bekering

Niemand is zonder zonde

De bijbel zegt heel duidelijk dat ieder mens zondig is en tekort komt aan Gods heerlijkheid.

 

Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.

 

Romeinen 3:10-13 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.

1 Johannes 1:10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en Zijn woord is in ons niet.

 

Dit komt omdat wij, na de zondeval bij het begin van de schepping, allemaal in zonde geboren zijn.

 

Psalmen 51:5 Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

 

Vanwege die zonde is er een enorme blokkade tussen de mens en God. Dit is één van de redenen waarom God tegen Mozes sprak dat hij met het volk Israël niet op kon trekken door de woestijn naar het land Kanaän.

 

Exodus 33:5 De Here nu zeide tot  Mozes: Zeg tot de Israëlieten: gij zijt een hardnekkig volk. Indien  Ik ook maar een ogenblik in uw midden zou optrekken, zou Ik u vernietigen.

 

Het kruis

Jezus is gestorven voor de zonden van de mens, opdat een ieder die dat gelooft, vergeving van zonden kan ontvangen en behouden kan worden. Nu is geloof in de bijbel altijd geschakeld aan vertrouwen en gehoorzaamheid. Want zolang mensen God niet vertrouwen, zullen ze ook niet willen doen wat Hij in zijn Woord heeft gezegd.

 

Hebreeën 11:8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.

 

1 Petrus 1:22-23 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

 

Romeinen 15:18 Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad.

 

Handelingen 1:5 …door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen.

 

Zolang mensen ongehoorzaam blijven, blijven zij ook onder de toorn van God, wat betekent dat zij voor eeuwig verloren zullen gaan.

 

Efeze 5:6 Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.

Kolossenzen 3:5-6 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt.

 

Romeinen 1:18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden,

 

Wat is bekering?

Bekering betekent dat u zich afkeert van uw zondige levensstijl en gehoorzaam gaat worden aan de wil van God. Hiervoor is een eenmalige beslissing nodig, waarbij u uw zonden tegenover God belijdt en hiervoor vergeving vraagt. Daarnaast vraagt u Jezus Christus in uw hart te komen wonen en de Heer van uw leven te worden, wat betekent dat u vanaf dat moment Zijn wil wilt gaan doen.

 

Romeinen 10:9-10 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

 

Openb. 3:20-21 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader op zijn troon.

 

Nadat u zo’n bekeringsgebed gebeden heeft, mag u op grond van de bijbel zeker weten dat God al uw zonden vergeven heeft, en dat u behouden bent.

 

Romeinen 10:13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

 

Romeinen 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

 

Jesaja 1:18 Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

 

Micha 7:19 Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.

 

Nu is bekering natuurlijk meer dan alleen het bidden van een gebed. Na die ene beslissing om Jezus Christus te accepteren als Redder en Verlosser, moeten we natuurlijk voortdurend goede beslissingen blijven maken en de wil van God gaan doen.

 

Kolossenzen 3:1-10 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.

 

En wanneer we gefaald hebben, of weer zondigen, moeten we dit opnieuw belijden tegenover God en ervoor strijden om de zonde na te laten.

 

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

 

God doet een wonder in uw hart!

Wanneer u tot bekering gekomen bent, doet God een wonder in uw hart. Hij geeft u een nieuw hart, met het verlangen om Zijn wil te gaan doen en niet langer in uw oude levenspatroon door te blijven gaan. De bijbel noemt dat: een “nieuwe schepping” zijn.

 

2 Korinth. 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

 

Het is een wonder dat God in uw hart doet wanneer iemand zich bekeert. De bijbel noemt dit ook wel wedergeboorte. Op onze website kunt u meer lezen over de wedergeboorte
 

Wilt u meer informatie?

Mocht u nog verdere vragen hebben of graag met iemand persoonlijk willen praten, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij zullen u dan benaderen op de manier zoals u dat wenst. Het is belangrijk, na uw bekering, een kerk te zoeken, waar ook gepreekt wordt over bekering en wedergeboorte, en over de doop, waarover u ook kunt lezen op onze website. Het is belangrijk zo’n kerk te zoeken zodat u verder geholpen kunt worden in uw geloof en de bestemming van God voor uw leven kunt vinden.

 

U bent van harte welkom bij onze samenkosten op zondag en woensdag. Bekijk de agenda voor al onze activiteiten.
 

 

Evangeliegemeente De Deur Harderwijk

Zuiderzeepad 1, 3844 JV Harderwijk

 

Justin Entong

06-30401299

dedeurharderwijk@gmail.com